ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การลงนามความร่วมมือการจัดการเร...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกับสถานประกกอบการ และโรงเรียนมัธยมศึกษา [อ่าน : 448 ครั้ง]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 566 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทว...

นักเรียน ชธค.1 [อ่าน : 457 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ...

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามโครงการขยายและยกระ... [อ่าน : 670 ครั้ง]