งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดู งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งหมด
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
นางจิราภรณ์ เจริญสุข

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [อ่าน : 461 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การลงนามความร่วมมือการจัดการเร...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกับสถานประกกอบการ และโรงเรียนมัธยมศึกษา [อ่าน : 459 ครั้ง]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 580 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทว...

นักเรียน ชธค.1 [อ่าน : 468 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ...

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามโครงการขยายและยกระ... [อ่าน : 709 ครั้ง]

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด