ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การลงนามความร่วมมือการจัดการเร...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกับสถานประกกอบการ และโรงเรียนมัธยมศึกษา [อ่าน : 105 ครั้ง]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 147 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทว...

นักเรียน ชธค.1 [อ่าน : 112 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ...

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามโครงการขยายและยกระ... [อ่าน : 215 ครั้ง]