ชื่อ : นางสาวจันทร์ฉาย ศิลาทอง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    เจ้่าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  วันที่เข้าทำงาน
    
  วุฒิการศึกษา
 

 ศศ.บ การจัดการทั่วไป

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
  เสมียนสำนักงานทนายความ เจ้าหน้าที่โครงการลูกเสือโลก เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือกับประเทศเวียดนาม
  วิชาที่สอน
 

-

  คณะกรรมการ
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพลศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สำนักงานทนายความ
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -

  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
 

   -

  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

 


รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร Url
A01 ศศ.บ คลิกเปิดเอกสาร
A02 หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ