ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
คุณครูสุวารี พยุงศักดิ์ดา

หัวหน้างาน [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
การลงนามความร่วมมือการจัดการเร...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกับสถานประกกอบการ และโรงเรียนมัธยมศึกษา [อ่าน : 40 ครั้ง]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 52 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ทว...

นักเรียน ชธค.1 [อ่าน : 53 ครั้ง]

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ...

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามโครงการขยายและยกระ... [อ่าน : 54 ครั้ง]

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด